Solar Eclipse, Wapakoneta, Ohio - 4/8/2024

Sarah celebrates her birthday gift to the universe, the eclipse.

Sarah

Previous | Album | Next

Copyright James Whitmore