Cedar Point, Sandusky, Ohio - 7/8-9/2016

Sarah takes a ride on Troika.

Sarah

Album | Next

Copyright James Whitmore