Mount Rainier, Washington - 8/5/2006

Me on the south slope of Mount Rainier.

Me

Previous | Album | Next

Copyright James Whitmore