Banshee, Kings Island, Mason, Ohio - 4/17/2014

Tommy enjoys his first trip to Cedar Point.

Tommy

Previous | Album | Next

Copyright James Whitmore